Legislation on the use of asbestos in gaskets

chrysotile


Těsnicí materiál Klingerit (s azbestovými vlákny) se v současné době vyrábí pouze v JAR. Do Evropy se nesmí dovážet ani prodávat. Protože přechod na bez-azbestové desky je v ČR v podstatě ukončen, uvádíme přehled související legislativy pro Vaši informaci.

Firma Klinger používá k výrobě Klingeritu výhradně azbestových vláken Chrysotil (bílý azbest; pochází především z Kanady).

Zákon č. 157/1998 Sb.

Tento zákon uvádí azbesty (5 druhů), jejichž výroba, dovoz, vývoz a distribuce jsou v ČR zakázány, včetně jejich čísel CAS, které je mezinárodní a nezaměnitelné. Číslo 12001-29-5 azbestu Chrysotil není ve vyhlášce uvedeno.

Zákon č. 356/2003 Sb.

Tento zákon částečně mění směrnici č.91 pro nebezpečné látky a ukládá povinnost vypracovat bezpečnostní list. U nebezpečných látek je povinnost doložit bezpečnostní list při dovozu nebo vývozu celnímu úřadu. Podle klasifikace číslem CAS 12001-29-5 není celnicí vyžadováno a není v seznamu uvedeno. V případě, že podnikatel uvádí do oběhu chemické látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, ale obsahují alespoň jednu látku, pro kterou je stanoven přípustný expoziční limit je povinnen na vyžádání poskytnout bezplatně bezpečnostní list.

Vyhláška č. 301/98 Sb.

Tato vyhláška je v podstatě shodná s direktivou 91/659/EEC z 3.12.1991 a omezuje výrobu a uvádění na trh a používání azbestů. Chybně uvádí název azbestu Chrysolit, správně má být Chrysotil, číslo CAS 12001-29-5 je uvedeno správně. Tento druh azbestu se nesmí používat pro výrobu pod bodem 2.9. těsnicích hmot a výrobky obsahující vláknitý azbest se smí uvádět na trh pouze se štítkem POZOR OBSAHUJE AZBEST.

Vyhláška č. 390/2000 Sb.

Tato vyhláška vydaná jako příloha k vyhlášce 301/1998 Sb. uvádí látky, jejichž používání a uvádění na trh je omezeno. Chrysotil CAS 12001-29-5 zde není uveden.

Nařízení EU č. 304/2003 Sb.

V tabulce 1 je uveden seznam chemických látek, na které se vztahuje povinnost o oznámení o vývozu uvádí v azbestových vláknech také Chrysotil, ale mezi čísly CAS není číslo Chrysotilu uvedeno.

V tabulce 2 je seznam nebezpečných chemických látek, na které se vztahují postupy PIC podle Roterdamské úmluvy (zákazy dovozu); uvádí 5 druhů azbestů se zákazem dovozu. Chrysotil není uveden.